نمایندگان افبا

جهت اخذ نمایندگی رسمی فروش محصولات آفبا با شرایط ویژه در شهر خود با شماره 02166976347 تماس بگیرید.

شهر

نام و نام خانوادگی

ردیف

بناب

شریف زاده

1

بناب

ارجمندی

2

تبريز

خانم اسماعیلی

3

مراغه

میرزایی

4