نمایندگان افبا

جهت اخذ نمایندگی رسمی فروش محصولات آفبا با شرایط ویژه در شهر خود با شماره 02166976347 تماس بگیرید.

شهر

نام و نام خانوادگی

ردیف

روانسر

محمدی

1

صحنه

آقای دوآبی

2

كرمانشاه

آقای رشیدیان

3

كرمانشاه

آقای رضایی

4

كرمانشاه

محمدی

5

كرمانشاه

رضایی

6