جمع بندی فیزیک کنکور

مهندس مجتبی سادات

مختص داوطلبان کنکور
397,000 تومان
فیزیک پایه قسمت دوم (سال سوم) ویژه تجربی

مهندس مجتبی سادات

مختص داوطلبان کنکور
398,000 تومان
فیزیک پیش دانشگاهی ۱

مهندس مجتبی سادات

مختص داوطلبان کنکور
349,000 تومان
فیزیک پیش دانشگاهی ۲

مهندس مجتبی سادات

مختص داوطلبان کنکور
249,000 تومان
فیزیک-اتمی + هسته ای

مهندس مجتبی سادات

مختص داوطلبان کنکور
117,000 تومان
فیزیک-الکتریسیته ساکن و خازن

مهندس سعید نصیرلو

مختص داوطلبان کنکور
387,000 تومان
فیزیک-الکتریسیته ساکن و خازن

مهندس مجتبی سادات

مختص داوطلبان کنکور
216,000 تومان
فیزیک-حرکت شناسی و بردار

مهندس سعید نصیرلو

مختص داوطلبان کنکور
215,000 تومان
فیزیک-دما و گرما +ویژگی های ماده و فشار

مهندس سید مجتبی سادات

مختص داوطلبان کنکور
179,000 تومان
فیزیک-دما و گرما و ویژگی های ماده و فشار

مهندس سعید نصیرلو

مختص داوطلبان کنکور
179,000 تومان
فیزیک-دینامیک و کار و انرژی

مهندس سعید نصیرلو

مختص داوطلبان کنکور
215,000 تومان
فیزیک-مدارها

مهندس مجتبی سادات

مختص داوطلبان کنکور
179,000 تومان
فیزیک-مغناطیس و القا

مهندس مجتبی سادات

مختص داوطلبان کنکور
129,000 تومان
فیزیک-موج مکانیکی + صوت

مهندس مجتبی سادات

مختص داوطلبان کنکور
117,000 تومان
فیزیک-کل مبحث نور

مهندس سعید نصیرلو

مختص داوطلبان کنکور
118,000 تومان