• فیزیک پیش دانشگاهی ۲

فیزیک پیش دانشگاهی ۲


  • 373,000 تومان


تعداد جلد:  ۲
تعداد حلقه:  ۱۶
دسته بندی:‌  جمع بندی، مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های ۵ سال اخیر کنکور، تحلیل ویژه سوالات کنکور ۹۵

جلد ۱
حلقه ۱- اتمی ۱: بررسی خط به خط کتاب درسی تا الکترون ولت + جمع بندی فرمول ها و قوانین + حل تست
حلقه ۲- اتمی ۲: پدید فتو الکتریک + ناتوانی فیزیک کلاسیک + برسی خط به خط کتاب درسی و فرمول ها + تست فتوالکتریک + برسی مبحث طیف اتمی و مدل های اتمی
حلقه ۳- اتمی ۳: ادامه مبحث طیف اتمی + قوانین و فرمول ها + برسی لیزر + تست های طیف اتمی و مدل اتمی
حلقه ۴- اتمی ۴: حل تست های کنکور سال های اخیر فیزیک اتمی
حلقه ۵- هسته ای ۱: برسی خط به خط کتاب درسی مبحث ساختار هسته (به جز حالت جامد)
حلقه ۶- هسته ای ۲:تست های کنکور سال های اخیر ساختار هسته مشترک رشته های ریاضی و تجربی + برسی فیزیک حالت جامد و حل تست های کنکور سال های اخیر این مبحث (ویژه رشته ریاضی)
حلقه ۷- موج مکانیکی ۱: مفاهیم و قوانین اولیه + تست + تابع موج + تست + فاز موج + تست
حلقه ۸- موج مکانیکی ۲: اختلاف فاز دو نقطه + تست + جهت حرکت یک نقطه + تست + نقش موج + تست
حلقه ۹- موج مکانیکی ۳: انتشار موج در ۲ و ۳ بعد + انرژی موج + بازتاب موج + برهم نهی و موج ایستاده + تست

جلد ۲
حلقه ۱۰- موج مکانیکی ۴: موج ایستاده + تست + تداخل ۲ بعدی + تست + صوت : تعاریف صورت + سرعت و شدت صوت + لوله های صوتی + تست
حلقه ۱۱- صوت: تشدید صوت + تست + شدت صوت + تست + اثر دوپلر (مخصوص رشته ریاضی) + تست های موج مکانیکی در کنکور های سال های اخیر
حلقه ۱۲- موج مغناطیسی: ادامه حل تست های موج مکانیکی در کنکور + موج الکترو مغناطیس : تعاریف اولیه + فرمول ها + آزمایش یانگ + تست های موج الکترومغناطیس در کنکور سال های اخیر
حلقه ۱۳- تست ۹۵ – ۱: تحلیل سوالات کنکور ۹۵ داخل کشور
حلقه ۱۴- تست ۹۵ – ۲: تحلیل سوالات کنکور ۹۵ داخل کشور
حلقه ۱۵- تست ۹۵ – ۳ : تحلیل سوالات کنکور ۹۵ خارج از کشور
حلقه ۱۶- تست ۹۵ – ۴ : تحلیل سوالات کنکور ۹۵ خارج از کشور