• شیمی پیش دانشگاهی ۱

شیمی پیش دانشگاهی ۱


  • 446,000 تومان


مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل کلیه فصول کتاب و حل تست های ۵ سال اخیر کنکور و تست های تالیفی استاد می باشد.


تعداد جلد:  ۱
تعداد حلقه:  ۱۳
دسته بندی:‌  جمع بندی، مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های سال های اخیر کنکور، تست های تالیفی استاد

حلقه ۱- واکنش های برگشت پذیر + تعادل (مفاهیم پایه) + نمودار + ثابت تعادل + تست
حلقه ۲- جهت پیشرفت واکنش + تست + تغییر K + مسائل تعادل + لوشاتولیه (غلظت)
حلقه ۳- مسائل لوشاتولیه + قانون لوشاتولیه (فشار) + حجم سامانه + مسائل لوشاتولیه + مقایسه K و Q + تغییر دما + سوالات ترکیبی
حلقه ۴- سوالات ترکیبی + کاتالیزگر + فرآیند هابر + نکات هابر
حلقه ۵- بررسی خط به خط کتاب درسی
حلقه ۶ - مقدمه + مقایسه سینتیک و ترمودینامیک + توضیح سینتیک + سرعت واکنش + مثال + مسائل توع اول و دوم
حلقه ۷- نوع سوم مسائل سرعت + انواع سرعت ها در واکنش های مختلف + نمودار غلظت - زمان
حلقه ۸- مثال نمودار غلظت - زمان + نمودار سرعت - زمان + عوامل موثر بر سرعت واکنش (ماهیت)
حلقه ۹- ادامه بحث غلظت + مثال + حالت فیزیکی مواد + سطح تماس مواد واکنش دهنده
حلقه ۱۰- فشار + نظریه های سینتیک شیمیایی (برخورد) + حالت گذار + انرژی فعال سازی + مثال
حلقه ۱۱- مثال و تست + نمودارهای انرژی پیشرفت واکنش + پیچیده فعال + کاتالیزگر
حلقه ۱۲- بررسی خط به خط کتاب درسی
حلقه ۱۳- بررسی خط به خط کتاب درسی